Slovar izrazov s področja RAO

povečaj pomanjšaj
Osnova tega slovarja sta Pojmovnik jedrske tehnike in varstva pred sevanji (Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Ljubljana 1997) in glosar Mednarodne agencije za atomsko energijo s področja ravnanja z RAO in radiološke zaščite.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W   

A

Absorbed dose - Absorbirana doza ionizirajočega sevanja
Absorbirana doza sevanja je količina energije na enoto mase, ki jo absorbira snov, skozi katero prehaja sevanje. Absorbirano dozo sevanja merimo z enoto Gy (gray). Snov je obsevana z dozo 1 Gy, če je 1 kg snovi abosorbiral 1 J ( 1 džul) energije ionizirajočega sevanja.

accident - nesreča
Kakršen koli nenamerni dogodek, vključno z napako pri upravljanju in/ali obratovanju, okvaro opreme ali druga nezgoda, katerega posledice ali potencialne posledice niso zanemarljive s stališča varstva ali varnosti.

activity - aktivnost
Aktivnost je definirana kot število radioaktivnih razpadov na enoto časa. En razpad na sekundo predstavlja aktivnost enega becquerela (Bq). Stara enota je curie in pomeni 3,7.10E10 razpadov na sekundo oziroma 3,7.10E10 Bq. Aktivnost snovi s časom eksponentno upada v skladu z zakonom o radioaktivnem razpadu.

ADR
Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa).

ALARA
Okrajšava za "as low as reasonably achievable", kar pomeni "nizko, kolikor se razumno še lahko doseže". ALARA je splošno sprejeto načelo pri zaščiti pred ionizirajočim sevanjem in opredeljuje vse aktivnosti pri varstvu pred sevanjem, s katerimi dosežemo kolikor je možno nizke doze ob upoštevanju tehničnih, ekonomskih in socialnih dejavnikov.

alpha decay – razpad alfa
Radioaktivni razpad, pri katerem jedro izseva delec α. S tem se zniža vrstno število jedra za dva in njegovo masno število za štiri.

area, controlled - nadzorovano območje
Območje v jedrskem ali drugem objektu z omejenim dostopom poklicnega in drugega osebja, ki je pod radiološkim nadzorom in v katerem potekajo dejavnosti pod stalnim radiološkim nadzorom. S tem nazivom poimenujemo tudi območje v nejedrskem objektu, kjer velja iz sevalno-zaščitnih razlogov poseben varstveni režim.

 
B

backfill - polnilo
Material za zapolnitev praznih delov odlagališča (praznine med vsebniki z odpadki, dostopne in odlagalne jaške ...) po napolnitvi odlagališča z RAO. Zapolnjevanje je možno izvesti z naravnimi ali umetnimi materiali (prod, pesek, glina, pepeli, cement ...).

barrier - pregrada
Fizična prepreka, ki ovira ali preprečuje gibanje radionuklidov med posameznimi deli sistema v odlagališču radioaktivnih odpadkov. Ločimo posebej izdelane umetne pregrade in naravne pregrade, ki jih predstavlja okolje (okoliške kamnine, geološke formacije).

barriers, multiple - večkratne pregrade, prepreke
Dve ali več pregrad, ki preprečujejo migracijo radionuklidov in se uporabljajo za izolacijo odpadkov v odlagališču RAO.

beta radiation – sevanje beta
Ionizirajoče sevanje v obliki delcev beta.

 
C

canister - vsebnik
Zaprt ali zapečaten kontejner za izrabljeno jedrsko gorivo ali za ostekljene (vitrificirane) visoko radioaktivne odpadke. Zahteva dodatno zaščito (glej: cask).

cask - prevozni vsebnik - zabojnik
Masivna posoda, namenjena transportu in/ali skladiščenju izrabljenega jedrskega goriva in drugih radioaktivnih materialov. Zagotavlja kemično, mehansko, toplotno in radiološko zaščito ter omogoča odvajanje zaostale toplote med ravnanjem, transportom ali skladiščenjem.

conditioning - priprava
Postopek za pripravo oziroma pretvorbo odpadkov v obliko, ki je primerna za prevoz, skladiščenje in/ali odlaganje. To lahko vključuje pretvorbo iz tekočih v trdno obliko, pakiranje v kontejnerje ali površnike.

confinement - osamitev
Izolacija radioaktivnih snovi v odlagališču RAO od okolja z namenom preprečiti nesprejemljivo širjenje radionuklidov v okolje.

container, waste - kontejner za odpadke
Posoda, v katero shranimo odpadke za skladiščenje, transport in/ali odlaganje. Prav tako predstavlja pregrado, ki preprečuje širjenje radionuklidov v okolje.

contamination - kontaminacija
Prisotnost radioaktivnih snovi v ali na predmetih ali v človeškem telesu ali na drugih mestih, kjer so nezaželjeni ali bi lahko bili škodljivi za žive organizme.

control, institutional - institucionalni nadzor
Nadzor odlagališča po zaprtju s strani pristojnega upravnega organa. Nadzor je lahko aktiven (pregledi, meritve, sanacija) ali pasiven (nadzor uporabe zemljišča).

controlled area - nadzorovano območje
Območje v jedrskem ali drugem objektu z omejenim dostopom poklicnega in drugega osebja, ki je pod radiološkim nadzorom in v katerem potekajo dejavnosti pod stalnim radiološkim nadzorom. S tem nazivom poimenujemo tudi območje v nejedrskem objektu, kjer iz sevalno-zaščitnih razlogov velja poseben varstveni režim.

criteria - kriteriji
Izhodišča, ki služijo kot osnova za sprejemanje odločitev ali sodb. Lahko so kvalitativni ali kvantitativni in izhajajo iz veljavnih načel ali standardov. To so navodila, ki jih pripravi nadzorni organ in lahko temeljijo na specifični uporabi bolj splošnih načel na področju ravnanja z RAO.

acceptance criteria - kriteriji sprejemljivosti: z njimi predpišemo osnovne parametre, ki jih morajo izpolnjevati odpadki za sprejem v odlagališče.

site selection criteria - kriteriji za izbor lokacije oziroma priporočila, po katerih se ocenjuje ustreznost lokacij in opravlja izbor lokacije, primerne za gradnjo odlagališča.
  • exclusion criteria - izločilni kriteriji opredeljujejo območja ali lokacije, ki v nobenem primeru ne ustrezajo postavitvi odlagališča in jih je potrebno izločiti iz postopka iskanja lokacije.
  • preferential ali comparison criteria - primerjalni kriteriji, po katerih poteka izbor s primerjanjem posameznih značilnosti območij ali lokacij.


 
D

Decontamination - Dekontaminacija
Dekontaminacija je zmanjšanje ali odstranjevanje radioaktivnih snovi iz posameznih delov življenjskega okolja, ljudi, obleke, opreme in predmetov.

disposal - odlaganje
Dokončna odstranitev odpadkov iz človekovega okolja brez namena vnovične uporabe. Za to poskrbimo z namestitvijo odpadkov v ustrezen objekt - odlagališče, ki je lahko površinsko, podzemno ali globinsko (VRAO).

disposal, deep sea - odlaganje v morje
Odlaganje pakiranih odpadkov na morsko dno v velikih globinah. Ta način odlaganja so uporabljale mnoge države do sprejema Londonske konvencije o prepovedi odlaganja v morje leta 1983.

disposal, direct - direktno odlaganje (VRAO)
Odlaganje izrabljenega in za odložitev pripravljenega jedrskega goriva brez predelave.

disposal, geological, deep geological - globinsko odlaganje
Odlaganje v globinskih odlagališčih. Običajno se uporabljaja za odložitev dolgoživih in visoko radioaktivnih odpadkov (glej: globinsko odlagališče).

disposal, near surface, surface, shallow ground - površinsko odlaganje
Odlaganje v površinskih odlagališčih različnih izvedb. Običajno se uporablja za odložitev kratkoživih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (glej: površinsko odlagališče).

disposal, underground - podzemno odlaganje
Odlaganje radioaktivnih odpadkov v podzemna odlagališča (glej: podzemno odlagališče).

Dolgoživi odpadki - Long lived waste
Dolgoživi nizko in srednje radioaktivni odpadki so odpadki, pri katerih specifična aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO (pravilnik JV7).

dose - doza
Merilo sevanja, ki ga je prejela ali "absorbirala" tarča. V odvisnosti od konteksta ločimo: absorbirano dozo, obsevno dozo, ekvivalentno (enakovredno) dozo in efektivno dozo.

dose rate - hitrost doze
Časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni porast prejete doze v kratkem časovnem razmiku. Enota je gray/grej na sekundo (Gy/s) ali sievert/sivert na sekundo (Sv/s).

Doza sevanja - Radiation dose
Doza je merilo za količino energije ionizirajočih sevanj, ki bi jo ali jo je prejelo posamezno tkivo, organ ali telo človeka. Doze so ekvivalentne in efektivne. Ekvivalentna doza izraža različne učinke, ki jih ima posamezna vrsta ionizirajočih sevanj na posamezno tkivo ali organ, efektivna doza pa stopnjo škode za zdravje ljudi, ki nastane zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, in se jo izračuna kot vsoto vseh glede na posamezno tkivo ali organ, uteženih ekvivalentnih doz. Merimo jo v sievertih (Sv). Velikokrat raje uporabljamo tisočkrat manjšo enoto milisievert (mSv).

drum - sod
Najosnovnejša in najpogostejša embalaža, posoda za skladiščenje radioaktivnih odpadkov nizke in srednje aktivnosti. Velikost sodov je standardizirana in lahko znaša 100 l, 200 l in 400 l.

 
E

effective dose – efektivna doza
Količina E, definirana kot seštevek ekvivalentnih tkivnih doz, ki so vsaka posamič pomnožene z ustreznim tkivnim utežnim faktorjem.

kjer je HT ekvivalentna doza v tkivu T in wT tkivni utežni faktor za tkivo T.
Iz definicije ekvivalentne doze sledi:
kjer je wR utež sevanja za sevanje R in DT, R povprečna absorbirana doza v organu ali tkivu T. Enota efektivne doze je joule na kilogram (J/kg), imenovana sievert (Sv).

Embalaža - Packaging
Embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne odpadke obdajajo ali držijo skupaj zaradi shranjevanja ali varovanja, zaradi ravnanja z njimi, zaradi njihove dostave ali prestavitve na poti od kraja nastanka v predelavo, med skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi radioaktivni odpadki neposredno ali že predhodno embalirani.

emission – emisija
Emisija je izpuščanje radioaktivnih snovi v določenem obdobju. Podatki o emisiji, ki se ugotavljajo na mestu izpuščanja, vključujejo podatke o posamičnih aktivnostih, izraženih v becquerelih, vseh pomembnih radionuklidov, ki jih izpusti vsebujejo v tem obdobju.

environment impact (statement) - vpliv na okolje (poročilo o vplivu na okolje)
S poročilom o vplivih na okolje se ugotavlja sprejemljivost posameznih nameravanih posegov v okolje (na primer odlagališče RAO) glede na njihove dolgoročne, srednjeročne, posredne in neposredne posledice za okolje z vidika najmanjše možne spremembe naravnih razmer v okolju oziroma z vidika največjih možnih zahtevanih vrednosti varstva okolja.

environmental protection - varovanje okolja
Postopki, ukrepi in predpisi, ki prispevajo k čim manjšemu onesnaženju okolja in s tem skrbijo za ohranitev kakovostnega okolja.

Equivalent dose - Ekvivalentna doza ionizirajočega sevanja
Dozo sevanja imenujemo količino energije, ki jo je absorbiralo obsevano tkivo. Različne vrste sevanja so za živo tkivo različno škodljive, kar upoštevamo s faktorjem učinkovitosti (ta je za sevanje beta in gama 1, za sevanje alfa in nevtrone pa do 20, kar pomeni, da je npr. sevanje alfa pri isti absorbirani energiji dvajsetkrat škodljivejše od sevanja gama). Ekvivalentna doza sevanja je torej produkt absorbirane doze sevanja (absorbirane energije) in faktorja učinkovitosti.

exhalation, radon - izhajanje radona
Izhajanje (izpuhtevanje) radona Ra-222 ali Ra-220 iz tal v atmosfero. Kvantitativno se najpogosteje podaja z izpuhtelo aktivnostjo (Bq/m2s).

 
F

fixed contamination – vezana kontaminacija
Vezana kontaminacija je prisotnost radioaktivnih snovi, ki jih ni mogoče odstranjevati s površin z navadnim  brisanjem, temveč le destruktivno s poliranjem, brušenjem ali podobnimi metodami.

 
G

gamma radiation – sevanje gama
Elektromagnetno sevanje, ki se emitira pri jedrskih reakcijah ali reakcijah med delci.

 
H

hazardous materials - nevarne snovi
Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.

Hitrost doze - Dose rate
Hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni porast prejete doze v kratkem časovnem razmiku. Enota je Gy/s ali Sv/s.

 
I

ICRP (International Commission on Radiological Protection) - Mednarodna komisija za radiološko zaščito
To je mednarodna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1928, ki obravnava in uvaja nove izsledke na celotnem področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ter objavlja priporočila o radioloških varnostnih standardih. Po pravni naravi ta priporočila niso obvezna, vendar jih zaradi dolgoletne tradicije, neodvisnosti in visoke strokovnosti komisije danes upošteva večina mednarodnih organizacij oziroma državnih upravnih organov.

imission – imisija
Koncentracija aktivnosti v okolju (imisija) so posamične specifične aktivnosti, izražene v Bq/kg, Bq/m3, ipd., vseh ključnih radionuklidov na merilnih mestih, ki jih je povzročila emisija.

incineration - sežiganje
Postopek zmanjševanja prostornine gorljivih odpadkov s sežiganjem. Kot ostanek dobimo pepel.

Ionising radiation - Ionizirajoče sevanje
Ionizirajoče sevanje je prenos energije v obliki molekularnih, atomskih in subatomskih delcev ali elektromagnetnih valov valovne dolžine 100 nanometrov ali manj oziroma frekvence 3x1015 Hz ali več, ki lahko neposredno ali posredno povzroči tvorbo ionov.

Isotop - Izotop
Atome istega kemičnega elementa, katerih jedra imajo različna števila nevtronov, imenujemo izotope.

 
J

Javna služba - Public service
Javna služba je obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

 
K

Kratkoživi odpadki - Short lived waste
Kratkoživi nizko in srednje radioaktivni odpadki so odpadki, pri katerih je specifična aktivnost vsebovanih sevalcev alfa z razpolovnim časom daljšim kot 30 let enaka ali nižja od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprečju ne več kot 400 Bq/g v celotni količini NSRAO.

 
L

liner - obloga
Plast materiala med RAO in kontejnerjem (sodom), ki preprečuje korozijo in vsakršno drugačno degradacijo posode. Uporablja se v posodah, vsebnikih oziroma kontejnerjih za odpadke (v sodu je lahko kovinska mreža, cement, svinec). Pri izkopih je lahko plast gline, asfalta ali drugega neprepustnega materiala, ki obdaja jalovino in preprečuje puščanje in/ali erozijo.

 
M

matrix - matrica
Neradioaktiven material, ki je v uporabi za imobilizacijo radioaktivnih odpadkov, na primer bitumen, cement, različni polimeri in steklo (glej: priprava odpadkov).

measurements, off-site - imisijske meritve
Imisijske meritve so meritve koncentracije snovi ali drugih pojavov v okolju kot posledic emisije ter delovanja naravnih in umetnih dejavnikov. Rezultati imisijskih meritev sevanja se pogosto podajajo kot specifične aktivnosti posameznih radionuklidov (Bq/m3, Bq/kg).

measurements, on-site - emisijske meritve
Emisijske meritve so meritve izpuščanih ali oddajanih snovi (v tekočem, plinastem ali trdnem stanju) ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota, svetloba) iz posameznega vira v okolje. Rezultati emisijskih meritev sevanja se pogosto podajajo kot izpuščene aktivnosti (Bq) posameznih radionuklidov v določenem času.

Mejne doze - Dose limit
Mejne doze so največje vrednosti efektivnih in ekvivalentnih doz, ki jih lahko prejmejo izpostavljeni delavci, praktikanti, študentje ter posamezniki iz prebivalstva zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.

Mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije - Limit of radioactive contamination
Mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije so vrednosti koncentracij aktivnosti, ki so izvedene na podlagi modelov letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z zaužitjem ali z vdihavanjem, na podlagi modelov zunanje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem ter na podlagi pretvorbenih količnikov, tako imenovanih doznih faktorjev, in se jih določi za posamezne radionuklide ali vrste radionuklidov na površinah, v snoveh ter za posameznike ali za referenčno skupino prebivalstva.

Merila sprejemljivosti - Acceptance criteria
Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje so kakovostno ali količinsko izražene zahteve v zvezi z lastnostmi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo zaradi varnosti njihovega skladiščenja ali odlaganja.

mixed waste – mešani odpadki
Mešani odpadki so odpadki, ki poleg radioaktivne komponente vsebujejo še nevarne snovi.

monitoring - spremljanje stanja (okolja), nadzor
Meritve aktivnosti radionuklidov z namenom oceniti in kontrolirati izpostavljenost ter interpretirati rezultate meritev. Po naši veljavni zakonodaji (zakon o varstvu okolja) je to tekoče opazovanje in nadzorovanje stanja okolja s sistematičnimi meritvami posameznih posebnih parametrov oziroma kazalcev kakovosti prvin oziroma sestavin okolja na izbranih krajih in z njimi povezani postopki nadzora, namenjenega odkrivanju sprememb v okolju z vidika teh parametrov.

 
N

Nadzorovano območje - Controlled area
Nadzorovano območje je območje vira sevanja, za katerega veljajo posebna pravila, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo pred ionizirajočim sevanjem ali prepreči širjenje radioaktivne kontaminacije, in do katerega je dostop nadzorovan.

Naravno ozadje
K naravnemu ozadju oziroma k naravni dozi obsevanja človeka prispevata zunanje in notranje obsevanje. K skupni dozi naravnega obsevanja 2,4 milisiverta na leto, ki jo prejme povprečen zemljan, prispeva dve tretjini notranje obsevanje iz naravnega ozadja.

Naravno sevanje - Natural radiation
Naravno sevanje prihaja iz treh osnovnih virov: kozmično sevanje, sevanje iz tal (zemeljsko sevanje) in notranje obsevanje.

natural radiation source - naravni vir sevanja
Vir ionizirajočih sevanj naravnega zemeljskega ali kozmičnega izvora.

Nesreča - Accident
Nesreča je izredni dogodek ali zaporedje več povezanih izrednih dogodkov, ki povzročijo večjo poškodbo jedrskega ali sevalnega objekta ali zmanjšanje učinkovitosti varnostnih pregrad za preprečevanje širjenja radioaktivnih snovi v okolje oziroma lahko povzročijo obsevanost ali kontaminacijo osebja, prebivalstva ali okolja.

Nevarne snovi - Hazardous material
Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.

Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki - Low and Intermediate level waste
Radioaktivni odpadki so snovi, katerih uporaba ni več možna ali smiselna, njihova specifična aktivnost, to je aktivnost na enoto prostornine, pa presega zakonsko določeno mejo. Delimo jih na tiste, ki vsebujejo v glavnem samo beta in gama sevalce z običajno krajšim razpolovnim časom in jih imenujemo kratkoživi nizko in srednje radioaktivni odpadki, ter odpadke, ki vsebujejo znatnejše koncentracije alfa sevalcev in so zaradi tega večinoma dolgoživi . Nizko in srednje radioaktivni odpadki so na primer zaščitne obleke, orodje in drugi pripomočki, kontaminirani oz. onesnaženi z radioaktivnimi snovmi, ter zaprti viri, ki se uporabljajo v napravah za obsevanje v medicini ali različnih merilnih inštrumentih v industriji in raziskovalnih dejavnostih. Radioaktivnost večine teh odpadkov upade na raven naravnega ozadja po približno 300 letih.

non-fixed contamination - odstranljiva kontaminacija
Odstranljiva kontaminacija je prisotnost radioaktivnih snovi, ki jih je mogoče odstranjevati s površin z običajnim ročnim, suhim brisom.

 
O

Obratovanje - Operation
Obratovanje so vse dejavnosti za doseganje namena, zaradi katerega je bil sevalni ali jedrski objekt zgrajen, vključno z vzdrževanjem, menjavo goriva (če gre za jedrsko elektrarno ali raziskovalni reaktor), pregledi med obratovanjem, shranjevanjem, skladiščenjem, odlaganjem rudarske ali hidrometalurške jalovine, radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter z drugimi sorodnimi dejavnostmi.

Odlaganje radioaktivnih odpadkov - Radioactive waste disposal
Odlaganje radioaktivnih odpadkov je namestitev radioaktivnih odpadkov na odlagališče ali na določeno mesto brez namena, da bi jih ponovno prevzeli.

Odstranljiva kontaminacija - Non fixed contamination
Odstranljiva kontaminacija je prisotnost radioaktivnih snovi, ki jih je mogoče odstranjevati s površin z običajnim ročnim, suhim brisom.

Opazovano območje - Supervised area
Opazovano območje je območje vira sevanja, ki je pod ustreznim nadzorom zaradi varstva pred sevanji.

operating license - obratovalno dovoljenje
Dovoljenje, ki ga izda upravni organ prosilcu za obratovanje elektrarne ali objekta za predelavo jedrskih snovi.

overpack - površnik, vsebnik nadstandardnih dimenzij
Sekundarna (ali dodatna) zunanja zaščita za odpadke. Je posoda, v katero vstavimo manjšo posodo z odpadki (na primer po stiskanju)

 
P

packaging - embalaža
Embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne odpadke obdajajo ali držijo skupaj zaradi shranjevanja ali varovanja, zaradi ravnanja z njimi, zaradi njihove dostave ali prestavitve na poti od kraja nastanka v predelavo, med skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi radioaktivni odpadki neposredno ali že predhodno embalirani.

Paket odpadka - Waste package
Paket je radioaktivni odpadek, vložen v zunanjo embalažo, vključno z morebitnimi notranjimi embalažami, pregradami ali absorpcijskim materialom. Paket je tudi nepakiran kosovni radioaktivni odpadek. Pred oddajo radioaktivnega odpadka izvajalcu javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev morajo biti paketi pripravljeni v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

physical protection - fizična zaščita
Vse akcije za zaščito jedrskega materiala in jedrskih objektov pred nepooblaščenimi dostopi in kraj radioaktivnih snovi.

Povzročitelj - Producer
Povzročitelj je oseba, katere dejavnost povzroča nastajanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.pretreatment - predhodna obdelava
Dejavnosti, ki se opravljajo pred začetkom obdelave odpadkov:
  • zbiranje,
  • ločevanje,
  • predhodna kemična obdelava,
  • dekontaminacija.


public service for the radioactive waste management - javna služba
Javna služba je obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

 
R

radiation damage - radiacijske poškodbe
Škodljive spremembe fizikalnih in kemijskih lastnostih materiala, ki je bil izpostavljen ionizirajočemu sevanju. Običajno se ta izraz ne uporablja za biološke sisteme (ljudje, živali, rastline).

radiation sources – viri ionizirajočega sevanja
Radioaktivna snov, naprava ali objekt, ki lahko oddaja ionizirajoča sevanja ali radioaktivne snovi. Viri sevanja so naravni in umetni.

radiation, external - zunanje sevanje
Ionizirajoče sevanje (na primer žarki X, gama, delci beta, nevtroni), kateremu je izpostavljen človekov organizem (celotelesno ali le v posamezni del telesa) in ki prihaja iz virov izven človekovega telesa.

radiation, internal - notranje sevanje
Ionizirajoče sevanje (na primer žarki X, gama, delci beta in alfa), ki mu je izpostavljen človekov organizem in ki prihaja iz virov, ki so razporejeni v človekovem telesu (v organih, tkivih, telesnih tekočinah). Posebno nevarni notranji kontaminanti so alfa in beta sevalci.

radioactive half life - radioaktivni razpolovni čas
Razpolovni čas je čas, v katerem razpade polovica začetnega števila radioaktivnih jeder. Po prvem razpolovnem času ostane polovica, po drugem četrtina, po tretjem pa osmina začetnega števila jeder itd.

radioactive material - radioaktivna snov
Snov, v kateri je eden ali več sestavnih delov radioaktivnih. Za posebne namene (npr. upravna terminologija) lahko izraz velja za snov z aktivnostjo, večjo od predpisane vrednosti.

radioactivity - radioaktivnost
Lastnost nekaterih atomov, da jedra spontano razpadejo. Pri tem nastajajo nova jedra in sproščena energija. Celoten proces spremlja ena ali več vrst radioaktivnega sevanja (alfa, beta, gama).

radioactivity, man-made - umetna radioaktivnost
To je radioaktivnost, ki je posledica prisotnosti umetnih radionuklidov (t.j. tistih, ki jih je ustvaril človek umetno, z jedrskimi reakcijami, jedrsko cepitvijo in jedrskim zlitjem).

radioactivity, natural - naravna radioaktivnost
To je radioaktivnost, ki je posledica prisotnosti naravnih radionuklidov (t.j. tistih, ki niso posledica človekove dejavnosti).

Radioaktivna kontaminacija - Radioactive contamination
Radioaktivna kontaminacija je onesnaženost zraka, vode, tal, materiala, izdelkov, površin bivalnega ali delovnega okolja ali posameznika z radionuklidi in se izraža kot koncentracija aktivnosti na enoto prostornine, mase ali površine. Radioaktivna kontaminacija človekovega telesa je zunanja radioaktivna kontaminacija kože ter notranja radioaktivna kontaminacija organov zaradi vnosa radioaktivnih snovi.

Radioaktivni odpadek
Radioaktivni odpadek je radioaktivna snov v plinastem, tekočem ali trdnem stanju, za katerega države izvora in namembne države ali fizične ali pravne osebe, katerih odločitve te države sprejemajo, ne predvidevajo nadaljnje uporabe in ki ga upravni organ v skladu z zakoni in predpisi držav izvora in namembnih držav nadzoruje kot radioaktivni odpadek.

radiological protection - radiološka zaščita
Ukrepi za zmanjšanje škodljivih učinkov sevanja na osebe ali materiale.

radionuclide - radionuklid
Jedro atoma, ki ima radioaktivne lastnosti (glej: radioaktivnost).

Radon
Radon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rn in atomsko število 86. Ta radioaktivni žlahtni plin nastane z razpadom radija; radon je eden najtežjih plinov in škodljiv zdravju. Najbolj stabilni izotop, Rn-222, ima razpolovno dobo 3,8 dni in se ga uporablja v radioterapiji.

radon exhalation - izhajanje radona
Izhajanje (izpuhtevanje) radona Ra-222 ali Ra-220 iz tal v atmosfero. Kvantitativno se najpogosteje podaja z izpuhtelo aktivnostjo (Bq/(m2 s).

reference group - referenčna skupina
Izbrana skupina prebivalcev, za katero predvidevamo, da njeni člani prejemajo iz nadzorovanega vira prek določene prenosne poti največje doze v celotni populaciji. Izenačenost individualnih doz v skupini mora biti tolikšna, da je smiselna predstavitev obremenitve referenčne skupine s povprečnimi individualnimi dozami posameznih starostnih podskupin, kot so: dojenčki, otroci, najstniki, odrasli. Uporablja se tudi izraz kritična skupina.

remediation (remedial action) - sanacija
Postopki, ki jih je potrebno izvesti za zmanjšanje doze sevanja, ki bi lahko bila sprejeta/absorbirana v izrednih razmerah, ko je presežena določena predpisana velikost doze. Postopki vključujejo dekontaminacijo, premestitev odpadkov ali sanacijo/obnovitev okolja med razgradnjo oziroma zapiranjem. To so postopki, ki jih je potrebno izvajati ob nepravilnostih, t.j. ob dogodkih, pri katerih obstaja možnost prehoda radionuklidov v okolje ali pa se je to že zgodilo.

repository - odlagališče
Jedrski objekt, namenjen za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov.

repository, deep geological, geological - globinsko odlagališče
Jedrski objekt, namenjen odlaganju odpadkov pod zemljo (običajno na globini več sto metrov, lahko tudi več kot tisoč metrov) v stabilnih geoloških formacijah. Takšno odlaganje nam zagotavlja dolgoročno izolacijo (več tisoč let) odpadkov od biosfere in je namenjeno predvsem odlaganju dolgoživih in/ali visoko radioaktivnih odpadkov.

repository, near surface, surface, shallow ground - površinsko odlagališče
Jedrski objekt za odlaganje odpadkov na zemeljskem površju ali do nekaj deset metrov pod zemeljsko površino. Tako odlaganje je primerno za odlaganje kratkoživih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

repository, underground - podzemno odlagališče
Jedrski objekt, namenjen odlaganju radioaktivnih odpadkov, ki se nahaja v primernih geoloških kamninah do nekaj 100 metrov pod zemljo. Po klasifikaciji IAEA radioaktivnih odpadkov je primeren tip odlagališča za odlaganje kratkoživih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, dolgoživih nizko radioaktivnih odpadkov in v odvisnosti od razmer tudi dolgoživih srednje radioaktivnih odpadkov.

reprocessing - predelava
Postopek, pri katerem s kemično separacijo iz izrabljenega goriva ločimo uporabne snovi (uran in plutonij) od neuporabnih snovi, ki so radioaktivni odpadek.

 
S

safety analysis – varnostna analiza
Analiza varnosti jedrskega objekta, izvedena na podlagi determinističnih ali verjetnostnih metod. Namen varnostne analize je preveriti projektne zasnove jedrskega objekta glede jedrske varnosti in ugotoviti, ali je jedrski objekt načrtovan tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi z mejnimi dozami za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in v zvezi z omejitvami za izpuste odpadnih radioaktivnih snovi v okolje v vsakem obratovalnem stanju jedrskega objekta.

safety analysis report - varnostno poročilo
Del vloge za gradbeno dovoljenje (predgradbeno varnostno poročilo) ali za obratovalno dovoljenje (končno varnostno poročilo), ki podaja tehnično informacijo o varnosti predlaganega objekta, vključno z izbiro lokacije, s projektiranjem, z varnostnimi sistemi, gradnjo, zagotovitvijo kakovosti, obratovanjem, regulacijo, analizami nezgod in tehničnimi specifikacijami.

sealed radiation source - zaprti vir sevanja
Vir sevanja, katerega zgradba je taka, da pri predvidenih pogojih uporabe in obrabe ter predvidljivih nezgodah preprečuje kakršnokoli razpršitev radioaktivnih snovi v okolje.

Sevalci alfa
Sevalci alfa so radioaktivna jedra, ki ob svojem razpadu oddajajo delce alfa - jedra helija-4 (2He4). To sta dva protona in dva nevtrona. Na sliki je primer razpada izotopa radija-226 v radon-222, pri čemer nastane še delec alfa.

Sevalci beta
Sevalci beta so radioaktivna jedra, ki ob svojem razpadu oddajajo delce beta (elektrone). Na sliki je primer razpada izotopa cezija-137 v barij-137. Pri tem se en nevtron spremeni v proton tako, da odda elektron - delec beta.

Sevalci gama
Sevalci gama so radioaktivna jedra, ki ob prehodu iz vzbujenega v osnovno (ali manj vzbujeno) stanje izsevajo kratkovalovno elektromagnetno valovanje. Rečemo tudi, da izsevajo foton.

site, nuclear - lokacija jedrskega objekta
je območje, kjer se nahaja jedrski objekt ali se raziskuje primernost za gradnjo jedrskega objekta (na primer odlagališča odpadkov).

siting - iskanje lokacije
Proces izbiranja primerne lokacije za jedrski objekt. Ta vključuje naslednje stopnje:
  • zasnova in načrtovanje,
  • pregled območja,
  • ugotavljanje značilnosti lokacije,
  • potrditev primerne lokacije.


Skladišče radioaktivnih odpadkov
Skladišče je jedrski objekt, v katerem se za določeno časovno obdobje skladiščijo radioaktivni odpadki.

solidification - strjevanje
Postopek, s katerim obdelamo in utrdimo plinaste ali tekoče radioaktivne odpadke v trdno stanje z namenom, da dobimo mehansko stabilen material, s katerim je mogoče lažje ravnati in ima manjšo disperzivnost radionuklidov. Npr. kalcinacija, bitumenizacija, sušenje, cementiranje, osteklenjevanje.

spent fuel - izrabljeno jedrsko gorivo
Obsevano gorivo, ki ga ne nameravamo vnovič uporabiti v reaktorju.

storage - skladišče
Poseben objekt za začasno shranjevanje odpadkov (običajno na lokaciji elektrarne) z namenom poznejše preselitve v odlagališče ali, v primeru izrabljenega goriva, vnovične predelave izrabljenega goriva. V skladišču je zagotovljena izolacija odpadkov, zaščita okolja in nenehen nadzor.

storage, dry - suho skladiščenje
Poseben objekt za začasno shranjevanje trdnih visoko radioaktivnih odpadkov (na primer izrabljenega jedrskega goriva). Sproščena toplota se odvaja s konvekcijo zraka (pasivno ali aktivno) (glej: skladišče).

storage, interim - prehodno, vmesno skladišče
Skladišče, kjer se na posebni lokaciji (lahko tudi ob elektrarni) prehodno (za določen čas, za vmesno obdobje) skladiščijo radioaktivni odpadki več različnih proizvajalcev. Običajno se uporablja za prehodno skladiščenje (za nekaj desetletij) izrabljenega goriva.

storage, wet - mokro skladišče
Poseben bazen z vodo za začasno shranjevanje trdnih visoko radioaktivnih odpadkov (na primer izrabljenega jedrskega goriva). Sproščena toplota se odvaja prek vode, ki je hkrati tudi ščit pred sevanji (glej: skladišče).

supervised area – opazovano območje
Območje vira sevanja, ki je pod ustreznim nadzorom zaradi varstva pred sevanji.

surveillance - nadzor
Postopek za preverjanje pravilnosti delovanja komponente, sistema ali postopka.

survey, radiation - radiološke raziskave
Sistematične raziskave in meritve sevanja in/ali stopnje kontaminacije.

 
T

thermoluminescence dosimeter (tld) - termluminiscenčni dosimeter
Osebni dozimeter, v katerem je sevalna energija shranjena in se lahko z ogrevanjem sprosti v obliki svetlobe.

treatment - obdelava
Postopek, s katerim skušamo izboljšati varnost in/ali ekonomičnost z različnimi načini obdelave odpadkov. Trije osnovni cilji obdelave so: zmanjšanje prostornine, odstranitev radionuklidov iz odpadkov in sprememba sestave. Po obdelavi odpadke lahko imobiliziramo, da dobimo željeno obliko.

 
U

Umetni vir sevanja - artificial radiation source
Umetni vir sevanja je vir sevanja, ki ni naravni vir sevanja.

 
V

Varnostna analiza - safety analysis
Varnostna analiza je analiza varnosti jedrskega objekta, izvedena na podlagi determinističnih ali verjetnostnih metod. Namen varnostne analize je preveriti projektne zasnove jedrskega objekta glede jedrske varnosti in ugotoviti, ali je jedrski objekt načrtovan tako, da so zagotovljene zahteve v zvezi z mejnimi dozami za izpostavljenost ionizirajočim sevanjem in v zvezi z omejitvami za izpuste odpadnih radioaktivnih snovi v okolje v vsakem obratovalnem stanju jedrskega objekta.

Varnostno poročilo - safety analysis report
Varnostno poročilo je dokument ali zbirka dokumentov, ki vsebuje ključne informacije o sevalnem ali jedrskem objektu, o njegovih obratovalnih omejitvah in pogojih ter o njegovem vplivu na okolje, pa tudi opis projekta, analizo možnih nezgod in ukrepe, ki so nujni za odpravo oziroma zmanjšanje nevarnosti za okolje, prebivalstvo in osebje objekta.

vault - odlagalna enota (suhi bazen)
Nadzemna ali podzemna z betonom ojačana struktura s predelnimi prostori za odložitev sodov z radioaktivnimi odpadki ali zabojnikov z izrabljenim jedrskim gorivom. Zaščito pred sevanjem zagotavlja debela plast betona. Toplota se odvaja z naravnim ali umetnim pretokom plinov.

vitrification - osteklenitev
Izolacija radioaktivnih odpadkov v stekleni matrici, vezava v steklo ali steklu podobno snov. Običajno se uporablja za pretvorbo tekočih v trdne odpadke. Trenutno se metoda uporablja predvsem pri visoko radioaktivnih tekočih odpadkih, ki nastajajo pri predelavi izrabljenega goriva.

 
W

waste management, radioactive - ravnanje z radioaktivnimi odpadki
Vse administrativne in izvedbene dejavnosti, povezane z ravnanjem, predhodno obdelavo, obdelavo, pripravo, transportom, shranjevanjem in odlaganjem radioaktivnih odpadkov.

waste package - pakirani odpadki
Odpadki, pripravljeni v skladu s priporočili za ravnanje, transport, skladiščenje in/ali odlaganje. Paket poleg odpadkov vključuje tudi vsebnike (kontejnerje) in notranje pregrade (na primer absorbcijske materiale in polnila).

waste processing - predelava odpadkov
Vsak postopek, ki spremeni lastnosti odpadkov. Vključuje tudi predhodno obdelavo, obdelavo in pripravo odpadkov.

waste producer - povzročitelj
Povzročitelj je oseba, katere dejavnost povzroča nastajanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.

waste, decommissioning - odpadki od razgradnje jedrskega objekta
Odpadki, ki nastanejo po končnem zapiranju in razgradnji jedrskega objekta.

waste, exempt - izvzeti odpadki
Zaradi svoje aktivnosti, ki je nižja od zakonsko predpisane spodnje meje aktivnosti, in zanemarljivega radiološkega tveganja so izvzeti iz kategorij, za katere je predviden nadzor in odlaganje v odlagališčih za radioaktivne odpadke.

waste, gaseous - plinasti odpadki
Plini, ki vsebujejo radionuklide. Če so aktivnosti pod zakonsko določeno mejo za izpust v okolje, jih lahko direktno izpustimo v biosfero. V nasprotnem primeru jih z nadaljnjo obdelavo in predelavo pripravimo za končno odložitev.

waste, heat generating - odpadki, ki oddajajo toploto
Radioaktivni odpadek, ki zaradi svoje visoke aktivnosti oddaja toplotno energijo (na primer izrabljeno gorivo in VRAO). Energija, ki nastaja pri jedrskem razpadu, je dovolj velika da, vpliva na temperaturo okolice.

waste, high level (HLW) - visoko radioaktivni odpadki (VRAO)
Radioaktivni odpadki z visoko aktivnostjo alfa, beta in gama ter z visoko radiotoksičnostjo. Vsebujejo cepitvene produkte in aktinide ter oddajajo znatno toplotno energijo več desetletij. Po naši zakonodaji so to odpadki z aktivnostjo, večjo 5x10E14Bq. VRAO nastane kot stranski produkt pri predelavi izrabljenega jedrskega goriva. V primeru, da se ne odločimo za predelavo goriva, lahko izrabljeno gorivo pojmujemo kot visoko radioaktivni odpadek.

waste, intermediate level (ILW) - srednje radioaktivni odpadki (SRAO)
Odpadki s srednjo aktivnostjo beta in gama, zanemarljivo ali pomembno aktivnostjo alfa ter srednjo radiotoksičnostjo. Oddajajo nizko ali neznatno toplotno energijo. Po naši zakonodaji so srednje radioaktivni odpadki z aktivnostjo, večjo od 5x10E7Bq za alfa sevalce in 5x10E9Bq za beta in gama sevalce. Glede na koncentracije dolgoživih radionuklidov jih razdelimo na dolgožive in kratkožive RAO.

waste, liquid - tekoči odpadki
Odpadki, ki se nahajajo v tekočem agregatnem stanju. Običajno jih predelamo v trdno obliko, saj je dovoljeno odložiti le trdne RAO.

waste, long lived - dolgoživi radioaktivni odpadki
Tisti odpadki, ki vsebujejo dolgožive radionuklide in imajo tolikšno radiotoksičnost, da jih moramo dolgoročno izolirati od biosfere. Razpolovna doba dolgoživih odpadkov je večinoma daljša od 30 let. Taki odpadki zaradi dolgoživosti predstavljajo potencialno nevarnost več tisočletij.

waste, low and intermediate level (LILW) - nizko in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO)
Odpadki, ki vsebujejo radionuklide z manjšimi aktivnostmi, kot jih imajo visoko radioaktivni odpadki (VRAO).

waste, low level (LLW) - nizko radioaktivni odpadki (NRAO)
Odpadki z nizko aktivnostjo beta, gama in alfa, nizko radiotoksičnostjo in oddajajo neznatno toplotno energijo. Po naši zakonodaji so to odpadki z aktivnostjo, večjo od 10E7Bq za alfa sevalce in večjo od 10E8Bq za beta in gama sevalce. Glede na koncentracije dolgoživih radionuklidov jih razdelimo na dolgožive in kratkožive RAO.

waste, operational - odpadki iz obratovanja elektrarne
Odpadki, ki nastajajo pri obratovanju jedrske elektrarne.

waste, radioactive - radioaktivni odpadki
Snovi, ki vsebujejo radionuklide, katerih aktivnost presega zakonsko določeno spodnjo mejo in za katere ni predvidena nadaljnja uporaba.

waste, short lived - kratkoživi radioaktivni odpadki
Odpadki, ki vsebujejo kratkožive radionuklide z razpolovno dobo, večinoma krajšo od 30 let.

waste, solid - trdni
Odpadki, ki so v trdnem agregatnem stanju. Po naši zakonodaji in po priporočilih IAEA je dovoljeno odložiti samo trdne RAO.