ODLAGALIŠČE NSRAO

NAČRTOVANO ODLAGALIŠČE NIZKO-IN SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Odlagališče NSRAO bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško.

SKLADIŠČE CSRAO

CENTRALNO SKLADIŠČE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov se nahaja v Brinju, v občini Dol pri Ljubljani.

ODLAGALIŠČE JAZBEC

ZAPRTO ODLAGALIŠČE RUDARSKE JALOVINE JAZBEC

Odlagališiče rudarske jalovine se nahaja na območju nekdanjega Rudnika Žirovski vrh v občini Gorenja vas.

ODLAGALIŠČE NSRAO

NAČRTOVANO ODLAGALIŠČE NIZKO-IN SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

Odlagališče NSRAO bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško.

RAVNANJE Z INSTITUCIONALNIMI RADIOAKTIVNIMI ODPADKI

OBVEZNA DRŽAVNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Obsega prevzem, prevoz, obdelavo in pripravo za namen skladiščenja ter skladiščenje RAO.

Načrtovanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Osnovna naloga javne službe v delu priprave na izgradnjo in izgradnje odlagališča NSRAO je, v skladu nacionalnim programom, zagotoviti varno in učinkovito odlagališče NSRAO v Republiki Sloveniji.

Strokovna podpora zainteresiranim stranem

Strokovno-podporne naloge se nanašajo na izdelavo in dokončanje strateških načrtov, poročil in pregledov, ki jih je Republika Slovenija dolžna zagotoviti in posodabljati.

Ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi odpadki

Naša glavna prednost je vesten, prijazen in usposobljen kader z visoko varnostno kulturo ter transparentno poslovanje. Spoštovanje dogovorjenih rokov je za nas pomembno. Naši naročniki se lahko vedno znova zanesejo na našo zanesljivost in vestnost.

Zagotavljanje trajne in varne rešitve odlaganja RAO in IG

Razvojne, raziskovalne in predstavitvene dejavnosti na področju izrabljenega goriva in visoko radiooaktivnih odpadkov.

Dolgoročni nadzor nad odlagališči jalovine

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec je okoljsko saniran in zaprt objekt, kjer je odložen material s povečano količino naravnih radionuklidov.

PRESS

Novice, foto in video material, publikacije in informacije o celostni grafični podobi ARAO.
Več novic ...