Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv: ARAO, Ljubljana
 • Naslov: Litorstrojska 58a, 1000 Ljubljana
 • Telefon: +386 (0)1 236 32 00
 • E-naslov: gp.arao@arao.si
 • Odgovorna oseba: mag. Sandi Viršek, direktor
 • Datum prve objave kataloga: 28. 9. 2010
 • Datum zadnje spremembe: 3. 4. 2020
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.arao.si
 • Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu ARAO. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Splošni podatki o ARAO

Osnovni cilj delovanja ARAO je zagotoviti učinkovito, varno in odgovorno ravnanje z vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov pri nas od njihovega nastanka do končne odložitve. V Sloveniji največ radioaktivnih odpadkov nastane pri proizvodnji jedrske energije, manjši del odpadkov pa nastane tudi zaradi uporabe radioaktivnih virov v medicini, industriji in znanstveno-raziskovalnem delu (tako imenovani mali povzročitelji). Ravnanje z odpadki poleg samega odlaganja kot končne in trajne rešitve obsega tudi različne dejavnosti in rokovanje z odpadki pred odlaganjem kot so obdelava in priprava odpadkov za skladiščenje in/ali odlaganje, skladiščenje in prevoz.

Na podlagi ZVISJV-1 je ARAO pooblaščen za izvajanje javne službe, katere obseg določa 122. člen tega zakona:

 • prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelava in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnja odlagališča ter odlaganje RAO in IG, ki niso RAO oziroma IG iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (ARAO po tej točki izvaja naloge do vključno priprave na izgradnjo odlagališča NSRAO na podlagi agentske pogodbe, ki jo bo potrebno v letu 2019 razširiti s pooblastilom za gradnjo odlagališča NSRAO, ali sprejeti uredbo, kot jo zahteva 122. člen ZVISJV-1);
 • predelavo RAO in IG pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnja odlagališča ter odlaganja RAO in IG iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije (ARAO po tej točki izvaja priprave na izgradnjo odlagališča NSRAO na podlagi agentske pogodbe);
 • obratovanje odlagališč radioaktivnih odpadkov (nalog po tej točki ARAO še ne izvaja, ker v RS nimamo delujočih odlagališč);
 • upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč RAO (nalog po tej točki ARAO še ne izvaja, ker v RS nimamo zaprtih odlagališč);
 • upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (ARAO po tej točki izvaja naloge na zaprtem odlagališču rudarske jalovine Jazbec).

Poleg izvajanja javne službe v skladu s 122. členom ZVISJV-1 je ARAO na podlagi 124. člena ZVISJV-1 zadolžen tudi za pripravo strokovnih podlag za nacionalni program ravnanja z RAO in IG in na podlagi sklepa Vlade RS imenovan za pripravo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK.

V okviru teh področij dela ARAO skrbi za pretok strokovnih informacij tako v domačem kot v mednarodnem prostoru ter se povezuje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami za ravnanje z radioaktvnimi odpadki in drugimi strokovnimi institucijami.


2.2 Organigram 
2.3 Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ana Bavčar
T: 01 236 23 00
e: gp.arao@arao.si
 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja ARAO

2.3.1 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov
Resolucije
Zakoni
Uredbe Vlade
Pravilniki ministra, pristojnega za okolje
Pravilniki ministra, pristojnega za zdravje
Pravilniki ministra, pristojnega za notranje zadeve
Odgovornost za jedrsko škodo
Drugi predpisi
Jedrska varnost
Radioaktivni odpadki
Pošiljanje radioaktivnih snovi
Varovanje jedrskih snovi
Varstvo pred sevanji
Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu 
Seznam predlogov predpisov 
 • Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija
Seznam predpisov EU 
Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Dokumentacija NSRAO

PZI insfrastrukturni objekti
PZI objekti odlagališča
PZI zabojnik
PGD NSRAO

3. Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko ARAO prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 - 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 - 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata - 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 - 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 - 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata - 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD - 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R - 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku - cena, po kateri je bil USB-ključek  nabavljen,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko - 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko - 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.