Poslanstvo, vizija in cilji ter varnostne politike

Certifikat ISO 9001:2015 ARAO

Poslanstvo

ARAO je nacionalna strokovna institucija, ki z zagotavljanjem dolgoročnih, varnih in gospodarnih rešitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki nudi infrastrukturno in strokovno podporo uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij v Sloveniji.

Načrtuje končno odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo med obratovanjem in ki bodo nastali ob razgradnji jedrske elektrarne, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v drugih dejavnostih.

Prevzema, prevaža, izvaja predelavo in skladišči radioaktivne odpadke, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji.

Pooblaščena je za izvajanje dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine po zaprtju.

Vizija

Dolgoročno želimo zagotavljati celovit sistem ravnanja z vsemi radioaktivnimi odpadki v Republiki Sloveniji, skladen s standardi, ki zagotavljajo varovanje ljudi in okolja.

Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki uživa dobrobit uporabe jedrske energije in radioaktivnih snovi, poskrbimo za ustrezne rešitve in za to, da se bremena ravnanja z radioaktivnimi odpadki po nepotrebnem ne prelagajo na naslednje generacije.

Varnostna kultura bo še naprej prepletena v vse segmente našega delovanja. Varnost in okoljska ter družbena sprejemljivost našega ravnanja je vodilo našega dela.

Dolgoročni strateški cilji

Načrtujemo izgradnjo odlagališča za nizko-in srednjeradioaktivne odpadke, kamor bodo odložene doslej zbrane količine, pripravljena pa bo tudi rešitev za bodoče radioaktivne odpadke.

Medicinskim in raziskovalnim institucijam ter industriji, ki uporabljajo radioaktivne snovi in vire, a to ni njihova primarna dejavnost, bomo stalno nudili učinkovit in prijazen servis pri predaji radioaktivnih odpadkov v centralno skladišče.

Za izrabljeno jedrsko gorivo in visoko radioaktivne odpadke želimo zasnovati koncept ravnanja, ki upošteva strateško vrednost inventarja in s katerim bomo kljub velikemu časovnemu razponu v vseh fazah ravnanja dosegali varnost, in sicer ob upoštevanju nacionalnih in mednarodnih okvirjev.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Z vzpostavitvijo integriranega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem vidimo priložnost za nenehno izboljševanje delovanja ARAO. Politika kakovosti in politika ravnanja z okoljem temeljita na osnovnih načelih in vrednotah ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Zagotavljamo visok nivo varovanja človekovega zdravja in okolja znotraj in izven nacionalnih meja, tako v sedanjosti kot v prihodnosti. Dejavnosti izvajamo tako, da bodoče generacije ne bodo po nepotrebnem obremenjene.

Nenehno spremljamo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujemo na vseh področjih.

Za izvajanje aktivnosti uporabljamo v mednarodnem merilu najboljše razpoložljive tehnologije, do katerih dostopamo preko mednarodnega povezovanja. Pri izvajanju projektov posebno pozornost namenjamo okoljski odgovornosti.
Politika ARAO, katere primernost vodstvo stalno spremlja, vrednoti in spreminja na osnovi doseženih ciljev, upošteva vizijo razvoja dejavnosti ARAO in opredeljuje načela, na katerih gradimo in razvijamo sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, vključujoč zaveze za nenehno izboljševanje vseh sistemov. Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v ARAO, ni uspešnega izvajanja politike.

Glavna načela politike so:
 • stalno spremljanje zakonodaje, potreb deležnikov in prilagajanje naših sposobnosti,
 • ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za sodelavce,
 • zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja sodelavcev,
 • spodbujanje in motiviranje sodelavcev za samostojno odgovorno vodenje aktivnosti,
 • zagotavljanje ekonomsko upravičenega nivoja kakovosti na vseh ravneh poslovanja,
 • stalno usklajevanje sistemov vodenja z veljavnimi zakonskimi in ostalimi zahtevami glede kakovosti, okolja in varnosti in ter z dobro poslovno prakso,
 • partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji, izvajalci storitev,
 • negovanje stikov s ključnimi deležniki in spremljanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti,
 • seznanjanje partnerjev z našo politiko vodenja (podpis izjave, s katerim potrjujejo, da so bili seznanjeni z zahtevami ARAO in da jih bodo upoštevali),
 • izbiranje izvajalcev, ki imajo certificiran sistem kakovosti in sistem ravnanja z okoljem in; pri izvajalcih, ki nimajo certifikata za ta sistema, vodja aktivnosti skrbi za nadzor in usmerjanje pri delih teh izvajalcev,
 • zagotavljanje stalnega usposabljanja in informiranja oseb, ki delajo za ARAO, s ciljem izboljševanja zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja,
 • vsi zaposleni se morajo zavedati svojih obveznosti s področja varnosti.
Vodstvo ARAO skrbi za visoko strokovno usposobljenost, informiranost in motiviranost vseh zaposlenih.