This image for Image Layouts addon
Odvzem vzorcev vode iz vrtin za potrebe fizikalno kemijskih in radioloških analiz.
This image for Image Layouts addon
Geodetska mreža na in v bližnji okolici odlagališča Jazbec.
This image for Image Layouts addon
Priprava na izvajanje meritev radonskega toka skozi prekrivko odlagališča Jazbec.

Monitoring odlagališča rudarske jalovine Jazbec

Monitoring se izvaja z namenom, da se spremlja stanje odlagališča, pridobljene rezultate pa se primerja z rezultati pred zaprtjem odlagališča. Na podlagi pridobljenih podatkov se nato opredelijo morebitne potrebe po izvedbi posameznih vzdrževalnih del na odlagališču.

Monitoring, ki ga ARAO zagotavlja v okviru javne službe, obsega:

 • hidrološki monitoring: spremlja se pretok vode na iztoku iz propusta in višina podtalnice v vrtinah, ob upoštevanju meteoroloških podatkov je mogoče sklepati o hidrološkem stanju na območju odlagališča,
 • fizikalno-kemijski monitoring: z meritvami standardnih fizikalno-kemijskih parametrov izcedne vode, ki priteče iz propusta pod odlagališčem in v vodi pod odlagališčem se preverja splošno stanje odlagališča, spremlja se tudi stanje podtalnice v vrtinah na robu odlagališča,
 • geodetski monitoring in monitoring stabilnosti: stabilnost terena se ugotavlja z geodetskimi meritvami na mreži točk in meritvami v inklinometrih ter
 • monitoring radioaktivnosti: spremlja se izpuste iz odlagališča ter radiološki vpliv na okolje ter na dodatno izpostavljenost prebivalstva zaradi odlagališča.

Do zdaj so bili rezultati vsakoletnih meritev primerljivi z rezultati obsežnega monitoringa, ki je bil izveden v času poobratovalnega monitoringa odlagališča Jazbec v letih 2009–2013, ki ga je zagotovil tedanji upravljavec odlagališča RŽV d.o.o. Podrobnejši podatki o monitoringu so objavljeni v Poročilih o varstvu pred ionizirajočimim sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji, ki jih pripravi URSJV.

Stanje, ki je bilo doseženo po zaključku sanacijskih del, se ohranja, kar tudi zagotavlja dolgoročno varnost odlagališča. V času po zaprtju niso bile presežene dovoljene mejne vrednosti za izpuste radioaktivnih snovi. Izrednih dogodkov na območju odlagališča Jazbec v letih od zaprtja odlagališča ni bilo.
Monitoring radioaktivnosti

Monitoring radioaktivnosti zagotavlja podatke o izpustih radioaktivnih snovi v zrak in vodo na območju odlagališča ter o morebitnem širjenju teh snovi v okolje. Rezultate meritev se uporabi za okvirno oceno izpostavljenosti prebivalstva zaradi prisotnosti odlagališča Jazbec v okolju ter oceno stanja prekrivke odlagališča.

Monitoring radioaktivnosti na območju odlagališča Jazbec obsega:

 • meritve ionizirajočega sevanja,
 • stalne meritve koncentracija radona v zraku,
 • meritve radonskega toka skozi prekrivko,
 • meritve izpustov po vodni prenosni poti,
 • meritve koncentracije radionuklidov v podtalnici oz. vodi pod odloženim materialom v odlagališču ter
 • občasne meritve v vzorcih vod v bližnji okolici odlagališča, ki niso pod neposrednim vplivom odlagališča.
This image for Image Layouts addon
Koncentracije radona izmerjene z detektorji sledi na odlagališčih Jazbec in Boršt.
This image for Image Layouts addon
Izpusti radona (MM SV brežina) ter izpusti urana in radija (iztok iz propusta MM Jazbec) na odlagališču Jazbec v letih 2017–2019.

Aktualni podatki o trenutnih vrednostih hitrosti doze sevanja gama na območju odlagališča Jazbec so dostopni na spletni strani www.radioaktivnost.si (merilna postaja Todraž).

Monitoring odlagališča rudarske jalovine Jazbec

Monitoring se izvaja z namenom, da se spremlja stanje odlagališča, pridobljene rezultate pa se primerja z rezultati pred zaprtjem odlagališča. Na podlagi pridobljenih podatkov se nato opredelijo morebitne potrebe po izvedbi posameznih vzdrževalnih del na odlagališču.

Monitoring, ki ga ARAO zagotavlja v okviru javne službe, obsega:

 • hidrološki monitoring: spremlja se pretok vode na iztoku iz propusta in višina podtalnice v vrtinah, ob upoštevanju meteoroloških podatkov je mogoče sklepati o hidrološkem stanju na območju odlagališča,
 • fizikalno-kemijski monitoring: z meritvami standardnih fizikalno-kemijskih parametrov izcedne vode, ki priteče iz propusta pod odlagališčem in v vodi pod odlagališčem se preverja splošno stanje odlagališča, spremlja se tudi stanje podtalnice v vrtinah na robu odlagališča,
 • geodetski monitoring in monitoring stabilnosti: stabilnost terena se ugotavlja z geodetskimi meritvami na mreži točk in meritvami v inklinometrih ter
 • monitoring radioaktivnosti: spremlja se izpuste iz odlagališča ter radiološki vpliv na okolje ter na dodatno izpostavljenost prebivalstva zaradi odlagališča.

Do zdaj so bili rezultati vsakoletnih meritev primerljivi z rezultati obsežnega monitoringa, ki je bil izveden v času poobratovalnega monitoringa odlagališča Jazbec v letih 2009–2013, ki ga je zagotovil tedanji upravljavec odlagališča RŽV d.o.o. Podrobnejši podatki o monitoringu so objavljeni v Poročilih o varstvu pred ionizirajočimim sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji, ki jih pripravi URSJV.

Stanje, ki je bilo doseženo po zaključku sanacijskih del, se ohranja, kar tudi zagotavlja dolgoročno varnost odlagališča. V času po zaprtju niso bile presežene dovoljene mejne vrednosti za izpuste radioaktivnih snovi. Izrednih dogodkov na območju odlagališča Jazbec v letih od zaprtja odlagališča ni bilo.
This image for Image Layouts addon
Odvzem vzorcev vode iz vrtin za potrebe fizikalno kemijskih in radioloških analiz.
This image for Image Layouts addon
Geodetska mreža na in v bližnji okolici odlagališča Jazbec.
This image for Image Layouts addon
Priprava na izvajanje meritev radonskega toka skozi prekrivko odlagališča Jazbec.
Monitoring radioaktivnosti

Monitoring radioaktivnosti zagotavlja podatke o izpustih radioaktivnih snovi v zrak in vodo na območju odlagališča ter o morebitnem širjenju teh snovi v okolje. Rezultate meritev se uporabi za okvirno oceno izpostavljenosti prebivalstva zaradi prisotnosti odlagališča Jazbec v okolju ter oceno stanja prekrivke odlagališča.

Monitoring radioaktivnosti na območju odlagališča Jazbec obsega:

 • meritve ionizirajočega sevanja,
 • stalne meritve koncentracija radona v zraku,
 • meritve radonskega toka skozi prekrivko,
 • meritve izpustov po vodni prenosni poti,
 • meritve koncentracije radionuklidov v podtalnici oz. vodi pod odloženim materialom v odlagališču ter
 • občasne meritve v vzorcih vod v bližnji okolici odlagališča, ki niso pod neposrednim vplivom odlagališča.
This image for Image Layouts addon
Koncentracije radona izmerjene z detektorji sledi na odlagališčih Jazbec in Boršt.
This image for Image Layouts addon
Izpusti radona (MM SV brežina) ter izpusti urana in radija (iztok iz propusta MM Jazbec) na odlagališču Jazbec v letih 2017–2019.

Aktualni podatki o trenutnih vrednostih hitrosti doze sevanja gama na območju odlagališča Jazbec so dostopni na spletni strani www.radioaktivnost.si (merilna postaja Todraž).

Spletna stran za vašo boljšo spletno izkušnjo uporablja piškotke. Sprejmete piškotke?